Lapset_tukeilla
Kirjoittanut:
Outi Rönnqvist

Vastuullisuus on tekoja

Vastuullisuuslinjausten ja -periaatteiden laatiminen on hyvä alku, mutta lopulta asioiden muuttamiseen tarvitaan aina konkreettisia tekoja. Viime vuonna koronapandemia lisäsi ymmärrystä siitä, miten tärkeää tulevaisuuden haasteisiin varautuminen on. Vastuullisuus on tekoja - ja 2020 Nordean rahastoissa tapahtui enemmän kuin koskaan aiemmin.

Aktiivinen omistajuus
Kestävä kehitys
Rahasto

Nordean rahastot ovat aktiivisia omistajia, ja niihin tehtyjen sijoitusten suoman vaikutusvallan avulla pyritään myös kehittämään yrityksiä, joihin rahastot sijoittavat. Käytännön vaikutustyötä tehdään monin eri tavoin: äänestetään yhtiökokouksissa, käydään vuoropuhelua yhtiöiden kanssa, osallistutaan yritysten nimitysvaliokuntiin, tehdä kenttäkäyntejä tuotantolaitoksiin tai osallistutaan vaikkapa sijoittajien yhteisiin aloitteisiin.  

Sijoittamisessa vastuullisuutta tarkastellaan yleensä ympäristöön-, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien, niin kutsuttujen ESG-tekijöiden kautta. Vuonna 2020 ESG-asioista keskusteltiin Nordean rahastojen sijoituskohteena olevien yhtiöiden kanssa yhteensä 924 vuoropuhelussa ympäri maailman. Suurin osa keskusteluista (348) liittyi tapaan, jolla yhtiötä hallinnoidaan, mutta ero ympäristö-  (311) tai yhteiskunnallisiin (265) asioihin ei ollut suuri. Koronan vuoksi kenttäkäyntejä yritysten paikallistoimistoihin tai tuotantolaitoksiin muissa maissa ei viime vuonna päästy toteuttamaan aiempaan tapaan, mutta virtuaalityökalujen ansiosta vuoropuheluja käytiin muutoin lukumääräisesti enemmän kuin aiempina vuosina.

Suurin osa keskusteluista, 16 % käytiin kulutustavara ja -palveluyhtiöiden kanssa. Toista sijaa vuoropuheluissa pitivät teollisuusyhtiöt (13 %). Yhdessä päivittäistavarayhtiöiden kanssa nämä kolme toimialaa muodostivat selvästi yli kolmasosan kaikista käydyistä keskusteluista. Suurin osa yhtiöistä oli eurooppalaisia (39 %), mutta pohjoisamerikkalaisten yritysten kanssa keskusteluja käytiin lähes yhtä paljon (37 %).

Vuoropuhelut_2020
Vuonna 2020 ESG-asioista keskusteltiin Nordean rahastojen sijoituskohteena olevien yhtiöiden kanssa yhteensä 924 vuoropuhelussa.
Näin äänestimme 2020

Pandemia vaikutti myös siihen, miten Nordean rahastoja edustettiin yhtiökokouksissa. Monet kokouksista järjestettiin virtuaalisesti, ja kokoontumis- ja matkustusrajoitusten vuoksi paikan päällä osallistuminen jäi muutenkin vähäiseksi. Suuri osan äänestyksistä toteuttiinkin  ulkopuolisen asiantuntijan tarjoaman nk. proxy voting – palvelun avulla. Palvelu tarjoaa suursijoittajille sekä taustatietoja äänestyspäätöksen tueksi että teknisen mahdollisuuden äänestää matkustamatta kestävän kehityksen arvojen mukaisesti.

Yhtiökokouksissa äänestäminen on tärkeä osa Nordea rahastoissa tapahtuvaa aktiivista vaikuttamistyötä. Yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin ja äänestystulokset ratkaisevat usein yrityksen tulevan suunnan.

Viime vuonna äänestyksissä tuettiin etenkin ilmastoon ja ympäristöön liittyviä sijoittajien yhteisiä aloitteita. Lisäksi sijoituskohteena oleville yritykselle tarjottiin asiantuntemusta osingonjakoon ja palkitsemiskäytäntöihin liittyvissä asioissa. Vuonna 2020 Nordean rahasto-omistusten äänivaltaa käytettiin tuhansiin aloitteisiin yhteensä 701 yhtiökokouksessa. Äänestyskäytäntöjen kehittämisitä on tarkoitus jatkaa edelleen,  ja vuonna 2021 äänivaltaa voidaan toivottavasti käyttää jo suurimmassa osassa rahastoihin kuuluvista yhtiöistä.

Sähköisestä Voting Portal- palvelustamme voit halutessasi katsoa, miten Nordea Funds on äänestänyt eri kokouksissa.

Yksin ja yhdessä muiden sijoittajien kanssa

Yritysten kanssa käytyjen vuoropuheluiden lisäksi Nordean 19 hengen vastuullisen sijoittamisen tiimi oli viime vuonna mukana edistämässä kaiken kaikkiaan 27 kansainvälistä tulevaisuuden haasteisiin liittyvää vastuullisuusaloitteita.

Yksi näistä oli Access to Medicine – indeksi, jonka avulla pyritään tutkimaan ja vertailemaan maailman suurimpien lääkeyhtiöiden tapaa valmistaa lääkkeitä ja rokotteita sekä tuoda niitä ja lääketieteen diagnostiikkaa köyhien ja keskituloisten maiden saataville. Aloite listaa ja jakaa myös alan parhaita käytäntöjä sekä eri osa-alueiden edistymistä ja kehitystarpeita.

Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimin edustaja työskenteli myös antibioottiresistenssiä vastaan taistelevassa viime vuonna perustetussa YK:n asiantuntijaryhmässä. Tiimi on jo tätä ennen osallistunut lääkeyhtiöiden toimia lääkeresistenssin vastustamiseksi arvioivan  Antimicrobial Resistance Benchmark – indeksin asiantuntijatyöryhmään.

Työ ihmisoikeusasioiden paremman raportoinnin puolesta sai myös jatkoa viime vuonna, kun Corporate Human Rights -indeksi puolestaan luokitteli maailman 230 suurinta pörssiyhtiötä ihmisoikeuspolitiikan, prosessien ja edistymisen osalta. Nordea on osallistunut tähän vastuullisuutta edistävään World Benchmarking Allianceen kuuluvan hankkeen johtoryhmään ja rahoittamiseen vuodesta 2016 alkaen, sekä kuulunut myös sijoittajien yhteistä vastuuta ihmisoikeuksien noudattamisessa korostavan Investor Alliance for Human Rights – aloitteeseen.

Monissa sijoittajien yhteisistä aloitteista pyrittiin myös hillitsemään ilmastonmuutosta ja kehittämään tapaa, jolla sijoituskohteena olevat yhtiöt paitsi arvioivat myös raportoivat ilmastoon liittyvien riskien vaikutusta liiketoimintaansa. Climate Action 100 – hankkeessa sijoittajat esimerkiksi pyrkivät yhtiökohtaisin keskusteluin yhdessä varmistamaan, että maailman eniten kasvihuonekaasuja päästävät yhtiöt ryhtyvät tarvittaviin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Insititutionaalisten sijoittajien yhteistyöfoorumi Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) taas jakaa tietoa ja muotoilee yhteisiä linjauksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Task Force on Climate Related Financial Disclosures puolestaan edistää ilmastoriskien yksityiskohtaista raportointia. Ryhmän suosituksia onkin seurattu useissa Nordean rahastoissa, ja Nordean vastuullisuusammattilaisten vuonna 2019 alkanut vuoropuhelu suurimpia kasvihuonekaasuja päästävien yhtiöiden kanssa jatkui myös viime vuonna.

Lisätietoa 18 muusta viime vuonna tukemastamme kansainvälisestä vastuullisuusaloitteesta voit lukea Vastuullisen sijoittamisen vuosikertomuksesta 2020.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?