Rainy day
Kirjoittanut:
Nordea Funds

Sijoita ilmastoon ja ympäristöön: näkymät vuonna 2020

Nordea Ilmasto ja Ympäristö -rahaston salkunhoitajat Henning Padberg ja Thomas Sørensen kertovat, miten voit sijoittaa tulevaisuuteen.  

Vastuullliset rahastot
Maailmanlaajuinen

Ilmasto- ja ympäristörahastojen suosio on kasvanut viime vuosina, ja rahastosäästäjät ovat yhä tietoisempia ilmastonmuutokseen vaikuttavista tekijöistä. Osa heistä ajattelee kuitenkin edelleen, että ilmasto- ja ympäristöratkaisut liittyvät lähinnä energian käyttöön. Liian kapea-alaisen näkemyksen vuoksi monet tarjolla olevista mahdollisuuksista voivat jäädä huomaamatta.

Ilmastoon ja ympäristöön liittyvät riskit on tiedetty jo vuosikymmeniä. Nykyään useimmat tunnustavat ongelmat, ja yhteiskunnassa ollaan samaa mieltä, että toimiin täytyy ryhtyä. Ennen finanssikriisiä panostus ilmasto- ja ympäristöasioihin perustui lähinnä poliittisiin päätöksiin, esimerkiksi hintatukeen ja sääntelyyn. Nykyään vaakakupissa painavat eniten taloudelliset tekijät. Ilmastoratkaisuihin sijoittaminen on järkevää sekä kuluttajien että yritysten kannalta.

Nordean kansainvälinen ilmastorahasto tuotiin markkinoille vuonna 2008. Se sijoittaa yhtiöihin, joiden tuotteet ja palvelut ovat houkuttelevia sekä ympäristön että tuottopotentiaalin kannalta.

Rahasto tavoittelee riskiinsä nähden hyvää tuottoa pitkällä aikavälillä. Samalla se pyrkii tukemaan myönteistä kehitystä sijoittamalla yrityksiin, jotka osaltaan edistävät uutta ilmastoon ja ympäristöön liittyvää megatrendiä. Uskomme, että yritykset, jotka tarjoavat kestäviä energiaratkaisuja, tehokkaita tapoja hyödyntää luonnonvaroja sekä keinoja ympäristönsuojeluun, edistävät vihreämpää ja kestävämpää tulevaisuutta.

Näkemyksemme mukaan markkinoilla ei oteta riittävästi huomioon ilmastoon ja ympäristöön liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Nämä tekijät vaikuttavat merkittävästi yritysten tuleviin kassavirtoihin. Siksi on mahdollista löytää arvostukseltaan houkuttelevia yrityksiä, jotka tarjoavat ilmastoratkaisuja – yrityksiä, joita ei ole vielä huomattu markkinoilla. Yritysanalyysiin perustuvan sijoitusprosessimme pohjalta olemme muodostaneet keskitetyn salkun, jossa on 40–60 keskisuurta ja suurta eri puolilla maailmaa toimivaa yhtiötä. Nämä yhtiöt tarjoavat erilaisia ilmastoratkaisuja ja niiden kurssit ovat matalalla.

Kymmenen viime vuoden aikana on nähty suuri muutos. Nykyään ilmaston, ympäristön ja vastuullisuuden merkitys yritysten liiketoimintastrategioissa ja tuotekehityksessä on huomattavasti suurempi. Tämä heijastuu myös kansainväliseen sijoitusuniversumiimme. Uusia yhtiöitä tulee listautumisantien, fuusioiden ja yritysostojen kautta, ja nykyiset yhtiöt siirtyvät entistä vastuullisempiin ratkaisuihin omalla alallaan. Rahastolle mahdollisten sijoituskohteiden määrä on kasvanut  jatkuvasti, ja nyt niihin lukeutuu yli 1 250 yhtiötä, joiden markkina-arvo on yhteensä yli 6 000 miljardia euroa. Vuonna 2009 yhtiöitä oli noin 500, ja niiden markkina-arvo oli alle 3 000 miljardia euroa. 

Henning Padberg
Henning Padberg
Salkunhoitaja, Nordea Ilmasto ja Ympäristö

Ilmasto ja Ympäristö -rahasto aloitti toimintansa vuonna 2008. Se sijoittaa yhtiöihin, joiden tuotteet ja palvelut ovat houkuttelevia niin ympäristönäkökulmien kuin tuottopotentiaalin kannalta.

Tarkoituksemme on saavuttaa hyvää riskikorjattua tuottoa pitkällä aikavälillä. Mutta haluamme myös edesauttaa myönteistä kehitystä maailmassa sijoittamalla yhtiöihin, jotka ovat osa ilmastoon ja ympäristöön liittyvää megatrendiä. Uskomme vakaasti, että yhtiöt, jotka tarjoavat uusiutuvan energian ratkaisuja, edistävät resurssien tehokasta käyttöä sekä auttavat suojelemaan ympäristöä, edesauttavat vihreämmän ja kestävämmän maailman rakentamisessa. Haluamme lisäksi olla vastuullisia sijoittajia. Pyrimme vaikuttamaan sijoittamiimme yrityksiin aktiivisella omistajapolitiikalla ja käymällä vuoropuhelua, jotta nämä kehittäisivät liiketoimintaansa entistä vastuullisemmaksi. ESG-asiat (environmental, social and governance eli ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa) ovat vahvasti osana rahaston sijoituspolitiikkaa, ja niihin liittyvät näkemykset pohjautuvat esimerkiksi Nordean oman vastuullisen sijoittamisen tiimin analyyseihin.

Investment classes

Markkinoilla aliarvioidaan yhä ilmasto- ja ympäristöystävällisten ratkaisujen merkitystä maapalloa koettelevien ongelmien kannalta. Sen vuoksi markkinoiden odotuksissa on aukkoja, joiden avulla voimme löytää houkuttelevia kasvumahdollisuuksia. Tässä on kolme esimerkkiä toimialoista ja yrityksistä, jotka näyttävät lupaavilta vuonna 2020.

1) Älykäs maatalous näyttää tietä

Maatalous kuluttaa paljon luonnonvaroja. Jos halutaan varmistaa, että ne riittävät myös tuleville sukupolville, täytyy maataloutta tehostaa. Tekniset innovaatiot ja  muutokset ovat johtaneet suuriin edistysaskeliin lähes kaikilla toimialoilla globaalisti, mutta juuri maatalous on jäänyt eniten jälkeen digitalisaatiossa. Uskomme kuitenkin, että älykkäisiin maatalousratkaisuihin aletaan kiinnittää yhä enemmän huomiota.

Maatalouden tuottavuuden parantuminen tehostaa luonnonvarojen käyttöä, vähentää ilmastovaikutuksia ja parantaa viljelijöiden kilpailukykyä. Kiinnostus älykästä maataloutta kohtaan on kasvanut viime vuosina sitä mukaa, kun uusien teknisten ratkaisujen hinnat ovat laskeneet. Siksi erilaisia ratkaisuja käytetään yhä enemmän.

Yksi esimerkki ovat uudet täsmä- ja automaatioratkaisut, jotka perustuvat siihen, että robotit ja sensorit varmistavat resurssien entistä tehokkaamman käytön mm. lannoituksessa ja kastelussa. On myös olemassa luonnonvarojen käyttöä maataloudessa tehostavia ohjelmistoja. Lisäksi innovatiiviset tekniset ratkaisut, kuten big data, tekoäly ja dronet, auttavat viemään vihreää muutosta eteenpäin maataloudessa.

Nykyisin useimmat edistysaskeleet otetaan yritysten aloitteesta, ja monet suurista kansainvälisistä maatalousyhtiöistä kehittävät jo arvokkaita ratkaisuja todellisiin ongelmiin. Vaikka älykäs maatalous on ehkä vielä varsin rajoitettu sijoituskohde, näemme paljon potentiaalia AGCO:n ja Trimblen kaltaisissa yhtiöissä.

Bæredygtigt landbrug
Tehokas ja kestävä maatalous on ehdoton edellytys, jos haluamme varmistaa luonnonvarojen riittävyyden ja luoda hyvät mahdollisuudet tuleville sukupolville.

2) Älykäs rakentaminen valtaa alaa

Rakentamisen ja rakennusten osuus ihmisen aikaansaamista hiilidioksidipäästöistä on merkittävä. Päästöjen odotetaan myös lisääntyvän kaupunkien kasvaessa etenkin kehittyvissä maissa. Nyt panostetaankin päivittäin käytössä olevien rakennusten vastuullisuuden parantamiseen, jotta niistä aiheutuisi vähemmän ilmastohaittoja. Tämä tuo paljon mahdollisuuksia älykkääseen rakentamiseen keskittyville yrityksille.

Uudet ratkaisut liittyvät esimerkiksi piirustus- ja rakennusprosessin optimointiin, energiatehokkaisiin eristemateriaaleihin, lämmön talteenottoon, valaistuksen automatisointiin ja sähkönkulutuksen älykkääseen ohjaukseen. Kaikki nämä ratkaisut ovat hyödyllisiä, sillä ne vähentävät käyttökustannuksia ja rakennusten ilmastovaikutuksia.

Olemme löytäneet useita houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia, joiden arvostus on tällä hetkellä matala. Autodesk on yksi yhtiöistä, joilla on mielestämme hyvät mahdollisuudet hyötyä ympäristöystävällisen rakentamisen kasvavasta kysynnästä. Yhtiö toimittaa rakennusten tietomalleja eli BIM-malleja, jotka auttavat tehostamaan koko arvoketjua rakennushankkeessa.

3) Vihreä kulutus nousussa

Öljypohjaisista ja synteettisistä tuotteista siirrytään yhä nopeammassa tahdissa luonnontuotteisiin ja biopohjaisiin tuotteisiin, kun kuluttajat ovat entistä ympäristötietoisempia ja haluavat osaltaan suojella luontoa. Ympäristöystävällisten tuotteiden kysyntä kasvaa voimakkaasti, ja luonnon- ja luomutuotteiden markkinaosuudet kasvavat monissa maissa eri puolilla maailmaa.

Koska haluamme hyödyntää vihreän kulutuksen nousevaa trendiä, sijoitamme useisiin yhtiöihin, jotka tuottavat luontaisia ainesosia ja vastuullisia pakkausmateriaaleja. Yhtiöt vievät vihreää kulutusta eteenpäin, ja uskomme niiden lähtevän vahvaan kasvuun. Irlantilainen Kerry Group on erikoistunut luontaisten ainesosien tuotantoon. Näillä voidaan korvata keinotekoiset lisäaineet.

Suuret elintarvikeyhtiöt haluavat vastata kuluttajien toiveisiin, joten ne pyrkivät tuottamaan ympäristöystävällisiä ja terveellisiä elintarvikkeita, joista on helppo valmistaa ruokaa. Se tarkoittaa, että yhtiöiden on valmistettava puhtaampia tuotteita, sillä niiden asiakkaat haluavat tietää, mitä laittavat suuhunsa. Innovaatioiden odotetaan lisääntyvän elintarvikealalla, mutta toistaiseksi vain muutamat valmistajat pystyvät tarjoamaan luontaisia ainesosia, jotka eivät muuta tuotteiden makua tai koostumusta. Kerry on yksi näistä.

Thomas Sørensen
Thomas Sørensen
Salkunhoitaja, Nordea Ilmasto ja Ympäristö

Emme usko, että markkinat ottavat nykyisin riittävästi huomioon, miten paljon ilmastoon ja ympäristöön liittyvät riskit ja mahdollisuudet vaikuttavat yritysten tuleviin kassavirtoihin. Tämän vuoksi meidän on mahdollista löytää yhtiöitä, jotka ovat houkuttelevia ilmastonäkökulmista katsoen ja joita markkinat kokonaisuudessaan eivät ole vielä huomanneet. Olemme koonneet yrityskohtaisen analyysimme pohjalta salkun, joka koostuu 40–60 keskikokoisesta ja suuresta yhtiöstä, jotka harjoittavat liiketoimintaansa maailmanlaajuisesti. Nämä ovat yrityksiä, jotka tarjoavat ilmastoratkaisuja ja jotka on hinnoiteltu edullisesti markkinoilla.

Ilmastosta, ympäristöstä ja vastuullisuudesta on tullut huomattavasti tärkeämpi osa yritysten strategioita ja tuotekehitystä viimeisen vuosikymmenen aikana. Globaali sijoitusuniversumi muuttuu tämän myötä jatkuvasti. Uusia yrityksiä ilmaantuu pörssilistautumisten, fuusioiden ja yritysostojen kautta samalla kun nykyiset yritykset keskittyvät entistä enemmän vastuullisiin ratkaisuihin toimialoillaan. Meidän sijoitusuniversumimme on kasvanut tasaisesti kymmenessä vuodessa noin 500 yrityksestä 1200 yritykseen. Samana aikana yritysten markkina-arvo on tuplaantunut kolmesta miljardista eurosta kuuteen miljardiin euroon.

Esimerkki Nordean sijoituskohteista: Kerry Group

Kerry on kansainvälisen elintarvike- ja juomateollisuuden luontaisten ja luonnonmukaisten ainesosien ja mausteiden johtava valmistaja. Viime vuosina on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota terveyteen ja ympäristöön, ja sen myötä myös kuluttajat seuraavat aiempaa tarkemmin, mitä ravintoaineita heidän käyttämänsä elintarvikkeet ja juomat sisältävät.

Tämä on lisännyt luontaisten ainesosien kysyntää, kun keinotekoisten aineiden käyttöä halutaan vähentää. Luontaisten ainesosien ilmastovaikutukset ovat myös selvästi pienemmät. Tämäntyyppisiä tuotteita ei kuitenkaan vielä käytetä kovin laajasti. Esimerkiksi luomutuotteiden osuus elintarvikkeiden ja juomien kulutuksesta on maailmanlaajuisesti alle 2 prosenttia.

Kerry oli ensimmäisiä toimijoita näillä markkinoilla, ja nyt se on alansa johtava yritys. Lisäksi yhtiö on tehnyt suuria investointeja tutkimus- ja kehittämistoimintaan, joten sillä on erinomaiset edellytykset hyötyä luontaisten ainesosien kysynnän kasvusta.

 

Asset classes

Mitä uutta ympäristö- ja ilmastoasioissa vuonna 2020?

Tietoisuus ilmasto- ja ympäristöasioista on lisääntynyt merkittävästi, mikä vie alan kehitystä eteenpäin. Mielestämme kuluttajat ja yritykset ovat poliitikkojen ja aktivistien ohella tärkeitä kehityksen vetureita. Heidän vaatimuksensa, odotuksensa ja ostokäyttäytymisensä ohjaavat kehitystä kohti vastuullisempia ja ympäristölle vähemmän haitallisia ratkaisuja.

Odotamme, että tehokkuutta ja vastuullisuutta lisäävien ratkaisujen kysyntä kasvaa tämän vuoden aikana edelleen. Sijoitusstrategiamme perustuu taloudellisuuteen ja järkeviin päätöksentekoprosesseihin, ja koska tavoittelemme tuottoa, yhtiöiden on oltava taloudellisesti kannattavia. Arvioimme yhtiöiden tuottoja ja riskiprofiilia emmekä keskity pelkästään yrityksiin, jotka ovat riippuvaisia valtion tekemien investointien kautta saaduista tuista. Kiinnitämme kuitenkin edelleen erityistä huomiota yhtiöihin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiiviset.

Omaisuudenhoitajana pyrimme luomaan tiiviit suhteet yrityksiin, jotka otamme mukaan rahastoihimme. Tapaamme yhtiöiden johtoa, äänestämme yhtiökokouksissa ja käymme vuoropuheluja. Näin haluamme varmistaa, että yhtiöt täyttävät ESG-kriteerit ja vaikuttaa niihin, jotta niistä tulee entistä parempia yrityskansalaisia.

Kymmenen vuotta sitten globaalia ilmasto- ja ympäristöstrategiaamme pidettiin erikoisuutena, mutta nykyään se kiinnostaa suuria yhteisösijoittajia eri puolilla maailmaa. Hoidossa oleva varallisuus nousi juuri miljardiin euroon, ja olemme hyvää vauhtia matkalla kohti seuraavaa 2 miljardin euron virstanpylvästä.

Saamme jatkuvasti uusia rahastosäästäjiä, jotka haluavat sijoittaa vastuullisempaan tulevaisuuteen ja toivovat samanaikaisesti hyvää tuottoa pitkällä aikavälillä. Uskomme vahvasti, että sijoittaminen ilmaston ja ympäristön parantamiseen ei jää lyhytaikaiseksi ilmiöksi. Yhä useammat yritykset haluavat etsiä ratkaisuja ongelmiin sitä mukaa, kun ne pahenevat.

 

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund -rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?