Sustainable
Kirjoittanut:
Camilla Jenkey

Näin yritysvastuu vaikuttaa sijoituspäätöksiin rahastoissa

Yritysvastuu- eli ESG-tekijät otetaan huomioon kaikkien Nordean rahastojen salkunhoidossa. Yritysten vastuullisuuden arvioiminen edellyttää usein tiivistä yhteistyötä tähän erikoistuneen vastuullisen sijoittamisen tiimin kanssa. Funds Magazine haastatteli Fundamental Equities -sijoitustiimin vetäjää Hilde Jensseniä siitä, miten yhteistyö toimii käytännössä. 

Aktiivinen omistajuus
Vastuullliset rahastot

Nordean rahastojen osakesijoituksia hoitaa viisi sijoitustiimiä, joista sijoitetun pääoman ja henkilöstömäärän perusteella suurin on Fundamental Equities. Monet yritysten vastuullisuutta tutkivista analyytikoista tekevät tiivistä yhteistyötä juuri kyseisen tiimin kanssa.

– Analyytikot ovat sijoitusprosessissa mukana jo varhaisessa vaiheessa, itse asiassa jo siitä lähtien, kun idea uusista sijoituskohteista syntyy. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että käymme keskusteluja useita kertoja päivässä, Hilde Jenssen kertoo.

Hänen mukaansa Nordean rahastoissa sovellettava toimintatapa, jossa salkunhoitajat tekevät näin tiiviisti yhteistyötä vastuullisen sijoittamisen tiimin kanssa, on ainutlaatuinen. 

– Tiiviin yhteistyön ansiosta tiimi saa jatkuvasti tietoa ja näkemyksiä ESG-asioista, jota voimme hyödyntää sijoituksia tehdessämme.

Hilde Jenssen
Hilde Jenssen
Nordean Fundamental Equities -tiimin vetäjä

ESG-analyysi käynnistyy omassa tiimissä

Tälläkin hetkellä Fundamental Equities -tiimi arvioi, että monista kehittyvistä maista löytyy hyviä sijoitusmahdollisuuksia. Ennen kuin Hilde Jenssen kollegoineen voi päättää Tähtirahastojen sijoituksista, yhtiöistä on kuitenkin tehtävä ESG-analyysi. Sen tiimi tekee osittain itse ja osittain yhteistyössä vastuullisen sijoittamisen tiimin kanssa. 

ESG tulee sanoista Environmental (ympäristövastuu), Social (yhteiskuntavastuu) ja Governance (hyvä hallintotapa).

– Yritysvastuuasiat ovat meille tärkeitä. Silti tavoitteena on aina hyvä tuotto, ja se ratkaisee, lähdemmekö tarkastelemaan jotakin yhtiötä tarkemmin vai emme. Sijoituksia ei koskaan tehdä ilman taloudellista perustaa, Jenssen korostaa.

Fundamental Equities

Fundamental Equities -tiimiin kuuluu 25 salkunhoitajaa ja analyytikkoa, jotka edustavat 11:tä eri kansallisuutta. Heidän toimipakkansa on joko Tukholma tai Kööpenhamina. Tiimi on jakanut rahastot Tähtirahastoihin (esimerkiksi Nordea Maailmanlaajuiset Tähdet ja Nordea Kehittyvät Tähdet), teemarahastoihin (kuten Nordea Ilmasto & Ympäristö) ja niin sanottuihin täydentäviin rahastoihin, jotka soveltuvat hyvin täydentämään sijoitussalkkua. Tällainen on esimerkiksi Euroopan Pienet Yhtiöt.

Kun taloudellinen perusta on kohdallaan, tiimi tekee oman alustavan ESG-analyysinsä, joka usein riittää yhtiön alustavaksi arvioinniksi.

– Suuret ESG-ongelmat jäävät salkunhoitajiltamme hyvin harvoin huomaamatta. ESG-riskien dokumentointi on aina kiinteä osa sijoitusten arviointia, Jenssen kertoo. 

Salkunhoitajat ja vastuullisen sijoittamisen tiimi jakaa analyysejä ja tietoa keskenään. Kun vastuullisen sijoittamisen tiimi on tarkistanut arviotaan tai keskustellut yhtiön edustajien kanssa, tiimin tekemä analyysi tallennetaan yhteiseen järjestelmään. 

Myös Jenssenin tiimi saattaa huomata ESG-analyysejä tehdessään haasteita, joista keskustellaan vastuullisen sijoittamisen tiimin kanssa. 

Kaikki yhtiöt analysoidaan, ja vastuullisen sijoittamisen tiimi määrittelee yhtiöille vastuullisuusluokituksen. Yhtiön luokituksen on oltava vähintään B, jotta se voidaan ottaa Tähtirahastoihin.

Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi (ESG-analyysi)

Nordean rahastojen salkunhoidossa vastuullisen sijoittamisen tiimi on jaettu neljään osaan, joista jokaisella on oma vastuualueensa: 

Products & Research vastaa pääasiassa yhtiöiden analysoimisesta, 

Active Ownership huolehtii aktiivisesta omistajuudesta ja äänestämisestä yhtiökokouksissa,

ESG Private Equity on erikoistunut yhtiöihin, joita ei ole noteerattu pörssissä ja 

ESG Quant vastaa ESG-asioihin liittyvien matemaattisten mallien laatimisesta.

Vahvaa vastuullisuusasiantuntemusta salkunhoidon tukena

Joskus tarvitaan vastuullisen sijoittamisen tiimin vahvaa asiantuntemusta. Usein näissä tapauksissa kyseessä on jokin pitkälle erikoistuneen alan yhtiö tai muu rajatapaus. Lopputuloksena voi olla jopa yhtiön poissulkeminen kaikista Nordean rahastoista

– Joihinkin aloihin liittyy erityisiä ESG-riskejä. Jos sijoitamme esimerkiksi lääkeyhtiöön, riskit liittyvät yleensä tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen. Tällaisessa tapauksessa tiedot ovat melko helposti saatavilla, joten salkunhoitajien on suhteellisen helppoa arvioida riskejä itse. Toisilla aloilla taas tarvitsemme apua vastuullisen sijoittamisen tiimiltä, Hilde Jenssen sanoo.

Yksi esimerkki ovat ihmisoikeudet. Vastuullisen sijoittamisen tiimiin kuuluu analyytikkoja, jotka arvioivat ihmisoikeusrikkomusten merkitystä liiketoiminnalle.

– Vastuullisen sijoittamisen tiimi voi erikoisosaamisensa ansiosta käydä yhtiöiden kanssa vuoropuhelua aivan eri tavoin kuin me. Oikean terminologian, alan käytäntöjen ja aloitteiden tuntemisella on suuri merkitys, kun pyrimme ohjaamaan yhtiöitä oikeaan suuntaan, Jenssen selittää.

Vastuullisuus- eli ESG-luokitus

Luokka A: Yhtiöt ovat kypsiä yhtiöitä, joilla on vahva johto sekä hyvät periaatteet ja menettelytavat keskeisten vastuullisuusasioiden käsittelyä varten.

Luokka B: Yhtiöiden ylin johto kiinnittää huomiota ESG-asioihin ja kehittää yhtiön johtamisrakennetta. Keskeiset seikat tunnistetaan ja niihin puututaan jossain määrin. Yhtiöt laativat vuosittain raportin.

Luokka C: Yhtiöt ovat jäljessä kehityksestä. Ylin johto ei ole sitoutunut ESG-asioihin, eivätkä yhtiöt ole arvioineet niihin liittyviä riskejä perusteellisesti tai tunnistaneet toimenpiteitä edellyttäviä osa-alueita.

Tässä artikkelissa esitetyt eri maita, yhtiöitä ja/tai rahastoja koskevat näkemykset eivät ole Nordean antamia suosituksia. Keskustele aina sijoitusneuvojasi kanssa ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus - hae se täältä!

MyInvest-sovellus tarjoaa suomalaisille sijoittajille ajankohtaisia juttuja rahastoista, sijoitusmarkkinoista ja kestävästä säästämisestä.

Oletko valmis sukeltamaan sijoittamisen kiehtovaan maailmaan?