panthermedia
Kirjoittanut:
Jan Telford

Näin rahastojasi hoidetaan

Nordean rahastoissa uskotaan aktiiviseen salkunhoitoon. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Nordea Pohjoismaat ja Nordic Ideas -rahastojen salkunhoitajat kertovat, kuinka omistamasi rahastot pidetään tuottavina.

Niklas Kristoffersson
Niklas Kristoffersson

Nordean kotimarkkinoilla, Pohjoismaissa on lähes 800 pörssilistattua yhtiötä. Näistä lupaavimpien ja vastuullisen sijoittamisen kriteerit täyttävien osakkeiden seulominen vaatii yksityiskohtaista ja jatkuvaa työtä. Pelkästään indeksejä kopioimalla ne eivät löydy.

– Potentiaalisiin sijoituskohteisiimme kuuluu noin 200 pörssiyhtiötä, Niklas Kristoffersson, yksi Nordea Pohjoismaat ja Nordic Ideas -rahastojen salkunhoitajista kiteyttää.

– Tunnemme nämä yhtiöt ja niiden liiketoimintamallit läpikotaisin. Seuraamme niiden kehittymistä jatkuvasti, niin ikään rahastojen salkunhoitajana työskentelevä Marie Karlsson säestää.

Salkunhoitajien analyysin perusteella mainitut noin 200 yhtiötä ovat kykeneviä kasvattamaan tuottojaan eli arvoaan tulevina vuosina. Tämän kategorian ulkopuolelle jäävät ensiksikin yhtiöt, joiden tuottokehitys näyttää epävarmalta. Tämä voi johtua esimerkiksi puutteista yrityksen liiketoiminnassa tai epäedullisesta kilpailuasemasta.

– Jos yhtiöllä ei ole hinnoitteluvoimaa, yhtiön kassavirta voi vaihdella voimakkaasti syistä, joihin yritys ei voi itse vaikuttaa, minkä vuoksi se ei sovi meidän sijoituskohteeksemme, Karlsson huomauttaa.

Salkunhoitajat eivät myöskään sijoita yhtiöihin, joiden liiketoimintamallia tai ansaintalogiikkaa he eivät ymmärrä.

Nordean rahastoissa kiinnitetään myös huomiota perinteisiä taloudellisen tuoton mittareita täydentäviin ympäristöasioihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan. Näitä kuvataan lyhenteellä ESG, joka tulee englanninkielisistä sanoista environment, social ja governance.

– ESG-analyysin perusteella jotkin yhtiöt eivät sovellu meidän investointikohteiksemme, koska niiden liiketoimintaan liittyy vakavia riskejä, Kristoffersson huomauttaa.

Jotkin yhtiöt ovat kooltaan liian pieniä, jolloin erityisesti yli 730 miljoonan euron arvoinen Nordea Pohjoismaat vaikuttaisi ostoillaan ja myynneillään liian paljon näiden yhtiön osakekursseihin.

Marie Karlsson
Marie Karlsson

Ei hinnalla millä hyvänsä

Nordea Pohjoismaat ja Nordic Ideas -rahastojen salkunhoitajat eivät tee lyhyen aikavälin sijoituspäätöksiä. Sen sijaan he analysoivat, miten sijoituskohteet pärjäävät tulevien vuosien aikana.

– Keskeistä on, miten yhtiö pystyy kasvattamaan voittoaan ja kassavirtaansa pitkällä tähtäimellä. Tämän pohjalta arvioimme yhtiön arvon kehitystä, Marie Karlsson selittää.

Houkuttelevalla sijoituskohteella on edellytykset kasvattaa arvoaan eli kykyä tuottaa voittoa tulevaisuudessa. Tämän lisäksi salkunhoitajat vertaavat, millainen on yhtiön osakkeen arvo suhteessa yhtiön fundamentaaliseen arvoon, joka perustuu odotuksiin yhtiön tulevista tuotoista. He tekevät ostopäätöksen vasta, kun osakkeen hinta on riittävän alhaalla. Näin sijoituksille haetaan mahdollisimman korkeaa tuottoa mahdollisimman pienellä riskillä.

– Jos yhtiön arvonnousu jatkuu 3–5 vuoden jälkeen vakaana, olemme yleensä halukkaita pitämään omistuksemme yhtiössä. Tällöin niiden arvo kasvaa ajan myötä, Niklas Kristoffersson kertoo.

– Laadukkaissa yhtiöissä on monesti tällaisia piirteitä, hän jatkaa.

Nordic Ideas -rahastossa on noin 20 sijoituskohdetta, Nordea Pohjoismaat kattaa sen sijaan 40–50 yhtiötä.

– Toinen tapa katsoa salkkujemme koostumusta on, että joka vuosi tarvitsemme 3–5 uutta ideaa hyvistä sijoituskohteista, Karlsson kommentoi.

Informaatiota lukuisista lähteistä

Rahastonhoitajat arvioivat sijoituskohteitaan kurinalaisesti keräten tietoa monesta lähteestä. Keskeisiä ovat esimerkiksi yritysten tuottamat vuosi- tai neljännesvuosiraportit.

– Vertaamme näitä myös heidän kilpailijoidensa tai samalla alalla mutta toisella maantieteellisellä alueella toimivien yritysten raportteihin, Niklas Kristoffersson sanoo.

Salkunhoitajat myös tapaavat yrityksen johdon ja hallituksen jäseniä.

– Keskustelemme lisäksi heidän asiakkaidensa, heitä säätelevien viranomaisten tai esimerkiksi yrityksen liikekumppanien kanssa, Marie Karlsson korostaa.

Yhtä lailla salkunhoitajat pitävät yhteyttä muihin sijoittajiin, jotka ovat työskennelleet yrityksen kanssa.

– Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi puolestaan tarjoaa analyysiä yrityksen toimintaan liittyvistä ESG-näkökulmista, Kristoffersson listaa.

– Punnitsemme näitä kaikkia argumentteja ja muodostamme niiden pohjalta kuvan yrityksen kyvystä kasvattaa arvoaan tulevien vuosien aikana, Karlsson summaa.